Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Støj

I Danmark er der bindende, ufravigelige grænseværdier for både den almindelige støj fra vindmøller, og den lavfrekvente støj, dvs. støj med frekvens på 10-160 hertz. 

De nye moderne vindmøller er designet, så de støjer mindst muligt for at være så lidt til gene som muligt. Den lyd man hører i dag, er reduceret til den aerodynamiske støj, hvilket er den lyd, der fremkommer fra vingernes sus.
 
Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller fastlægger, at støjen fra en vindmølle ikke må overstige hhv. 42 og 44 dB ved en vindhastighed på henholdsvis 6 og 8 m/s målt fra, som måles fra det mest støjbelastede udendørs punkt, der findes højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land. Grænseværdierne ved de samme vindstyrker i områder med støjfølsom arealanvendelse er 37 og 39 dB. Grænseværdien for lavfrekvent støj er fastsat til 20 dB som indendørs støjniveau .
 
Det vil sige, at når man opholder sig i sin have i det åbne land, må lyden fra en vindmølle ikke overstige 44 dB, som er under lydniveauet ved almindelig tale. Se mere om støj fra vindmøller her.
 
Støjudbredelse
Delta har i 2016 for Miljøstyrelsen gennemført et studie af vindmøllers støjudbredelse ved højere vindstyrker end 6 og 8 m/s. Studiet viser overordnet, at kildestyrken stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, men at der ikke er tale om forøgelse af støjen ved kraftigere vindstyrker.
  
Inden opførelse af vindmøllen er det et krav, at der gennemføres en beregning af støjpåvirkningen, og at opstiller kan dokumentere, at grænseværdierne til støjudbredelse overholdes. 
 

De fire former for støj

Aerodynamisk støj
Den aerodynamiske støj opstår, når vingerne skærer igennem luften. Derved bliver der skabt en hvislende lyd, ligesom der gør det, når vinden rammer blade på træer, buske eller vandoverfladen. Mennesker kan kun høre denne støj, når de står meget tæt på møllen. Lyden er som en susen, og kan sammenlignes raslende blade i skovbrynet.

Mekanisk støj
Den mekaniske støj fra vindmøller er i dag elimineret dels ved hjælp af lydisolering, og dels ved at generator og gear er ophængt i gummielementer.

Lavfrekvent støj
Lavfrekvent støj er støj med en lav frekvens (10-160 hertz). Kendte lavfrekvente støjkilder er fx ventilations- og køleanlæg, kompressorer og langsomtgående dieselmotorer. Den lavfrekvente støj er kendetegnende ved en brummelyd.
 
Infralyd
Det er dokumenteret, at denne støjform ikke udgør et problem for mennesker.

Seneste nyt:

Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark

Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening har i samarbejde med Grontmij-Acoustica og EMD International lanceret rapporten ”Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark”.

I rapporten sammenfattes beregninger af støjdata for opførte vindmøller i Danmark. Støjkatalog gør præcise og hurtige beregninger af støj nemmere.

Rapporten kan findes her.


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf